:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ปลูกต้นกล้าความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบเกียรติบัตรรางวัล ให้แก่ นายภูวิศ เกื้อบุญส่ง นางสาวชญาดา ปิยดิลก และนางสาวธัญชนก เรืองโสภา นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ปลูกต้นกล้าความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดำเนินการจัดประกวดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูผู้ดูแล ได้แก่ นางกวินตรา ติงหงะ และนางสาวสุนิสา แก้วทอง