:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง ปรากฏผลการแข่งขัน นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตรัง เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาเทเบิลเทนนิส ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 นี้ ซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่นอายุ

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้แก่
1. เด็กชายกัสกร แก่นจันทร์ น.ร. ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. เด็กชายณัฐพัชร์ จู่วัฒนาพงศ์ น.ร. ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ได้แก่
1. นายกรินทร์กร บุญขวัญ น.ร.ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. นายกัสกร แก่นจันทร์ น.ร.ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3. นายนนทวัฒน์ ครุฑธิราช น.ร.ชั้น ม.4 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน