:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไป

กีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย ในการนี้ จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยยอด