:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีสดุดีบรมครูกลอนสุนทรภู่และพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี