:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนด้วย Generative AI ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ บริเวธานันท์ เป็นวิทยากร ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9