:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวอินทนิลลือเลื่อง

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ได้พิจารณาเห็นว่า “โรงเรียนห้วยยอด” สมควรได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การให้ความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 10 อาคารจอดรถ โรงพยาลตรัง