:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เพื่อช่วยเหลือดูแล สอดส่อง สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันดูแลเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นภายในห้องเรียนและโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ สมานสันติ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ และนางนิสา สงสม หัวหน้างานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เป็นวิทยากรการอบรม ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอด คณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9