:: Huai-yot School ::

Day: 11 มิถุนายน 2024

ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เชิดชูคนดี ศรีห้วยยอด”

วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เชิดชูคนดี ศรีห้วยยอด” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนห้วยยอดในช่วงเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลห้วยยอด มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนห้วยยอดในช่วงเปิดภาคเรียน

Read More