:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปงานรับนักเรียน

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดร่วมต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน  โดยมีนายจิตรตรัย ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน