:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 และประชุมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชุมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด