:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด