:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยตามโครงการศึกษาวิจัย “SEP and SDGs in the Classroom : A Pilot Study on Integrating SEP Elements in the Teaching and Learning of Health and Environment Science”

โรงเรียนห้วยยอดได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเข้มแข็งคณะครูและผู้บริหารมีศักยภาพสูง เพื่อเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยตามโครงการศึกษาวิจัย “SEP and SDGs in the Classroom : A Pilot Study on Integrating SEP Elements in the Teaching and Learning of Health and Environment Science” จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของซีมีโอ (SEAMEO SEPS)