:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา นำโดย อาจารย์รัญชยา สังข์ทอง พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รวมทั้งนักเรียนแกนนำพอเพียงร่วมต้อนรับ และพาเยี่ยมชมห้องศาสตร์ของพระราชา ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด