:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โครงการบริการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสร้างคุณค่าของตนเองในวัยรุ่น ประจำปี 2567

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  กลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตรังและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดตรัง จัดโครงการบริการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสร้างคุณค่าของตนเองในวัยรุ่น ประจำปี 2567 ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  คณะผู้บริหารจากโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนในเตาพิทยาคม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนในเตาพิทยาคม และโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมกิจกรรม รวม 159 คน ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด