:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยมี นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายดำรงค์ วรรณแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม และนายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมรับการนิเทศติดตาม ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด