:: Huai-yot School ::
ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น โดยใช้การสอนรูปแบบ BANK MODEL หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วางแผนดีชีวีมีสุข  รายวิชา พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น โดยใช้การสอนรูปแบบ BANK MODEL หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วางแผนดีชีวีมีสุข  รายวิชา พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นายพงศนาถ รักษ์ไทย  ครูชำนาญการ  โรงเรียนห้วยยอด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่

ปีที่รายงาน 2566