:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานดีเด่นของสถานศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงานดีเด่นของสถานศึกษา ในงานมหกรรมวิชาการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4 Ds” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในการนี้ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดคัดเลือกตามกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ