:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดผ่านการประเมิน “ระดับดีมาก” และได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วม Workshop ระดับนานาชาติ ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

โรงเรียนห้วยยอด ผ่านการประเมินการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา “ระดับดีมาก” ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วม Workshop สถานศึกษาพอเพียงเพื่อความยั่งยืน ระดับนานาชาติ ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน