:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย รองผู้อำนวยการชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์ พร้อมด้วยคณะครูที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนห้วยยอด และเยี่ยมชมห้องศาสตร์ของพระราชา และตัวอย่างฐานการเรียนรู้ของนักเรียน