:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนห้วยยอดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

โรงเรียนห้วยยอดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,135 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า
2.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และอดทน
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 น ถึง 16:00 น โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบริหารงานบุคคล