:: Huai-yot School ::

Month: สิงหาคม 2023

ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณครู นักเรียน โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผ่านระบบ Online Zoom

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวอินทนิลลือเลื่อง

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

เด็กหญิงธฤตวัน จิระสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

นักเรียนศึกษาดูงานศาลจังหวัดตรัง

วันที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนศึกษาดูงานศาลจังหวัดตรัง พร้อมทั้งนำชมห้องพิจารณาคดีของศาลและส่วนงานต่าง ๆ ของศาลจังหวัดตรัง

Read More
ข่าวทั่วไปข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Unit Pembangunan Bakat Murid- Stem, JPN kedah ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Unit Pembangunan Bakat Murid- Stem, JPN kedah ประเทศมาเลเซีย ในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา STEM

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่อง

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รายการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รายการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข่าวทั่วไป

กิจกรรม อบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 ณ ห้องอินทนิล 3

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผู้วิจัย นางจันทิมา รอดพ้น    

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย 2566

Read More
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.6 ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อบรมและแข่งขันทักษะวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.6 ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อบรมและแข่งขันทักษะวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Read More
ข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read More
ข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

Read More