:: Huai-yot School ::

Month: สิงหาคม 2023

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยเทคนิคของโพลยา เรื่อง กฎของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชื่อผู้วิจัย นางจันทิมา รอดพ้น    

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย 2566

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย แจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง แลคตาซอย มาแจกให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน

Read More
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไป

โรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Read More