:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยยอด ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรผ่านอีเมลเมื่อคะแนนผ่านเกณณฑ์ที่กำหนด คลิกเลย >> https://forms.gle/aio9E1Xkbr5f7hzi9