:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดรับการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โดยมีนายบุญพฤกษ์ มะศิริ นายเฉลิม เรืองทองเมือง และนางภาวนา นัครามนตรี เป็นคณะกรรมการติดตามฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อาคาร10) โรงเรียนห้วยยอด