:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปงานห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานห้องเรียนพิเศษ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยยอด จัดกิจกรรม HY เสริมความคิด พิชิตความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ณ โรงเรียนห้วยยอด โดยมีนางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม