:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปภารกิจผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โดยมีนายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาคร เย่าเฉื้อง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นวิทยากร ในการเตรียมความพร้อมการติดตามความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องอินทนิล 3 อาคาร 10 โรงเรียนห้วยยอด