:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปข่าวอินทนิลลือเลื่องภารกิจผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย และการประชุมสามัญประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน ? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย และการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงเเรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ในการนี้ โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร. อัมพร พินะสา เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ