:: Huai-yot School ::
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่องระหว่างอาคารสวัสดิการและโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกาศเชิญชวนให้ผู้รับเหมาเข้าเสนอราคา โดยมีเอกสารและรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศโรงเรียน

2.แบบแปลนงานก่อสร้าง

3.ปริมาณงาน (BOQ)