:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีต่อคณะครูโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวิทยฐานะ

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีต่อคณะครูโรงเรียนห้วยยอด เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวิทยฐานะตาม ว 9/2564 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

♦️ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) จำนวน 3 ราย
1.นางสาวอาภรณ์ ไทยกลาง
2.นางสาวพิมพ์ชภักดิ์ ชัยพลเดช
3.นางฐิตินันท์ บางโรย

♦️ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) จำนวน 6 ราย
1.นายพงศนาถ รักไทย
2.นางสาวละมุล เอียดเฉลิม
3.นางสาวสิริวรรณ ตาเร็ว
4.นางสาวสุนิสา แก้วทอง
5.นางสาวอภิสรา แก้วสวน
6.นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์