:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนห้วยยอด ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปรากฎผลการสอบดังนี้

อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566