:: Huai-yot School ::
ข่าวทั่วไปห้องเรียนสีขาว

โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะ ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องอินทนิล 1 อาคาร 9 โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเยี่ยมชมห้องเรียน