:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนห้วยยอด ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ว่าด้วยโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ โดยสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปรากฎผลการสอบดังนี้

อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566