:: Huai-yot School ::
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังงานรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนห้วยยอด ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ว่าด้วยโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ โดยสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปรากฎผลการสอบด

อ่านแนบท้ายประกาศให้ชัดเจน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566