:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอด ในนามสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียนในสหวิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน