รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR โรงเรียนห้วยยอด

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๒๑๔๐๓๔๖ โรงเรียนห้วยยอด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖