ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเตือนภัยเมื่อใกล้ศูนย์

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. การประชุมผู้ครองนักเรียน ม.4-6 ณ อาคารหอประชุม 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. การประชุมผู้ปกครอง ม.1-3 ณ อาคารหอประชุม 50 ปี