:: Huai-yot School ::
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Model ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง My self รายวิชา อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Model ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง My self รายวิชา อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นายอัศวพล มืดทอง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่