กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร (ภู่) กวี 4 สมัยของไทย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย สืบสานภาษาและเอกลักษณ์ไทย โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย