โรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอดนำตัวแทนนักเรียน สมาชิก TO BE NUMBER ONEและ TO BE IDOL ของโรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่) ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดตรัง