โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันพุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยยอด โดยผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู รับการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
2.ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายภักดี เหมทานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.นายสง่า นาวารัตน์ ผอ.รร.กัลยาณีศรีธรรมราช
5.ดร.พรทิพย์ อุปถัมภ์ ผอ.รร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
พร้อมกันนี้ โรงเรียนห้วยยอดขอขอบพระคุณ นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม ตรัง กระบี่ นางสาวนิอร ศรีสุนทร ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
นายสุรพล ศุภศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ทีให้เกียรติมาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจโรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนห้วยยอดขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้