โรงเรียนห้วยยอดให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

20 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการศึกษา โดยมีครูรชฏ จันพุ่ม หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และนักเรียนได้อธิบายการดำเนินงาน พร้อมการสาธิตฐานการเรียนรู้