นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet)พร้อมทั้งการนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนกันตังพิทยากร และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง