:: Huai-yot School Trang ::

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

:: Huai-yot School Trang ::

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 โดยสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ปรากฏผลการสอบคัดเลือกตามประกาศ ตรวจสอบรายชื่อและศึกษาแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ไฟล์ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อประเภท “สอบคัดเลือก” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเอกสารแบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565