:: Huai-yot School ::
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม รายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำผลงาน นางสาววราภรณ์ ปลอดปล้อง
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่