:: Huai-yot School ::
ข่าวอินทนิลลือเลื่องงานห้องเรียนพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค”

ผลการแข่งขัน “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ผลการแข่งขัน “ประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกส์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2