:: Huai-yot School ::
การมีส่วนร่วมข่าวทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นักเรียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนครบทุกระดับชั้น รอบที่ 1

ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแล เก็บข้อมูลเอกสาร ประสานโรงพยาบาลห้วยยอด ในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น รอบที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง