ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การเปิดภาคเรียน 2/2564

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนห้วยยอดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ตามที่โรงเรียนกำหนด