โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูรับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับครูและผู้บริหารในสังกัด พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ