:: Huai-yot School ::

วิสัยทัศน์

โรงเรียนห้วยยอด เป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล