หมวดหมู่ : ทั่วๆไป
เรื่อง : โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 5862
ศุกร์์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์  

โครงงานห้องเรียนสีขาว สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันสารเสพติด

รวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560

https://sites.google.com/hy.ac.th/narcotic/


วัตถุประสงค์
          1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภท พิษภัยของสารเสพติดและแนวทางป้องกันแก้ไข
          2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่ากันสารเสพติด
          3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเภท พิษภัยของสารเสพติดและแนวทางป้องกันแก้ไขให้แก่ผู้สนใจ
 
เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด และบุคคลที่สนใจ
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภท พิษภัยของสารเสพติดและแนวทางป้องกันแก้ไข
          2. ได้สื่อเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่ากันสารเสพติดในรูปแบบของเว็บไซต์
          3. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดให้แก่ผู้ที่สนใจ
          4. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
          5. นักเรียนมีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม


รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
Waraporn Plodplong
10/11/2526
โรงเรียนห้วยยอด
30 เรื่อง
[ มือเก่า ]