ชื่อ - นามสกุล :นางวลัย กัลป์จารุ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้